• Rask levering
  • Rask service og support- Kontakt oss på tlf. 921 39 000
  • 30 dagers returrett på lagerførte varer

Kjøpsvilkår

Priser
Prisene er eks. mva. Frakt og emballasje komme i tillegg. Prisgrunnlaget er tilbudstidspunktets innkjøpspriser, valutakurser etc. Vi forbeholder oss retten til å endre prisene på bakgrunn av dette. Er det ikke gitt et tilbud, vil ordrebekreftelsen anses som prisgrunnlaget.

 

Faktura
Dersom faktura ikke er i samsvar med mottatte leveranse, skal NoDig Norway AS ha beskjed senest innen 7 dager fra fakturamottak. Reklamasjon etter denne fristen blir ikke akseptert.

 

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager fra leveringsdato, hvis ikke annet er avtalt. Etter forfall påløper renteomkostninger 9,5% pa. NoDig Norway AS har pant i solgte varer inntil disse er betalt i sin helhet.

 

Leveringstid
Etter avtale.

 

Vareforsendelse
Kjøper overtar ansvar for varen når varen er levert transportør. Transportforsikring besørges på skriftlig anmodning.

NoDig Norway AS besørger transport om intet annet er avtalt. Vi plikter å gi kjøper opplysninger om spesielle forhold av betydning for mottakelsen av varen. Kjøper skal omgående underrette NoDig Norway AS dersom transporten ikke kan gjennomføres på den måten selger har angitt, eller som er normal mellom partene. Kjøper svarer for at forholdene på mottakerstedet tillater den planlagte leveringen.
Eventuelle fraktomkostninger betales ikke ved mottakelsen, men faktureres kjøper.

 

Leveringsforsinkelser
NoDig Norway AS forplikter seg til å varsle kjøperen om forsinkelser, deres årsak og varighet i så god tid som mulig. Forsinkelser og forhold som selger ikke er “herre over” (force majeure), gir ikke rett til heving av kjøpet. Erstatningsansvar i forbindelse med forsinkelser kan bare gjøres gjeldende etter forutgående, skriftlig avtale.

Avtaler om konvensjonsalbot (dagmulkt) kjøperen måtte ha med tredjemann, kan ikke overføres på oss uten skriftlig avtalte.

NoDig Norway AS kan ikke gjøres ansvarlig for forsinkelser som oppstår hos transportør /underleverandør.
Kontroll ved mottakelse av varen
Pakkseddel skal følge varen.
Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot pakkseddel og for øvrig undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform. Dersom varen grunnet emballasjens art eller av annen årsak, ikke kan undersøkes fullt ut ved mottakelsen, skal dette gjøres snarest mulig.
Kjøper plikter å lagre varen på en etter forholdene forsvarlig måte.

NoDig Norway AS har ikke ansvar for direkte eller indirekte skade eller tap som er forårsaket av mangler ved den levert vare så lenge dette skyldes brukers uaktsomhet.

 

Retur av varer
Varer som er sendt etter samsvar med ordrebekreftelse, må kjøper besørge transport før kreditnota kan utstedes. Faktura må betales etter avtale selv om varer skal returneres.

All retur av varer skal forhåndsavtales med NoDig Norway AS.
Nytt materiell  som er lagerført og som er uskadet i originalemballasjen, kan tas i retur innen 30 dager. Materiell skal være rengjort, uten skader. NoDig Norway AS har rett til å gjøre fradrag for teknisk kontroll / utbedring av varen.
Hvis varen er skadet, har NoDig Norway AS rett til avvise returen.

 

Retur av ikke-lagerførte varer
Bestillingsvarer/spesialprodukter og ikke lagerførte varer tas ikke i retur.

 

Reklamasjoner
Mangler som oppdages eller burde ha vært oppdaget ved varens mottakelse, skal det reklameres over uten ugrunnet opphold. Ellers reklameres det uten ugrunnet opphold etter at mangelen oppdages eller burde være oppdaget. Reklamasjonen skal varsles skriftlig og skal inneholde beskrivelse og bildedokumentasjon av mangelens art, omfang og skadested med adresse.
Reklamerer ikke kjøper som bestemt ovenfor, til tross for at han har oppdaget mangelen ellr burde ha oppdaget den, taper han retten til å påberope seg mangelen. NoDig Norway AS vil vurdere reklamasjonens berettigelse og evt. utstede kreditnota på den reklamerte varens verdi eller del av denne.
NoDig Norway AS svarer ikke for mangel som kjøper ikke har reklamert over innen ett år etter mottagelse av varen. Eventuelle utgifter til frakt og andre utgifter i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden.